№01605-2020-0009 ,,Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на 30 (тридесет) броя новопроизведени автомати за продажба на хартиени превозни документи и обработка на електронни безконтактни карти”. Публично състезание по ЗОП, открита с Решение № 10/30.01.2020 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 30.01.2020 г.

30.01.2020 • Процедури по ЗОП

Прогнозна стойност:
до 595 200.00 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти:
19.02.2020 г.,16:45 часа

30.01.2020 г.

1. Решение за откриване на процедурата № 10/30.01.2020 г.;

2. Обявление за поръчка – комунални услуги;

3. Условия за участие в процедура публично състезание по реда на Закона за обществените поръчки и указания за...

30.01.2020 г.

1. Решение за откриване на процедурата № 10/30.01.2020 г.;

2. Обявление за поръчка – комунални услуги;

3. Условия за участие в процедура публично състезание по реда на Закона за обществените поръчки и указания за подготовка на офертата;

4. Техническа спецификация за автоматите;

5. Техническа спецификация на термодиректна хартия за издаване на превозни документи;

6. Техническа спецификация за доставка с адреси на гарите, в които ще се монтират автомати за продажба на хартиени превозни документи и обработка на електронни безконтактни карти;

7. Методика за определяне на комплексна оценка на офертите;

8. Проект на договор.

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ:

1. Приложение №1 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/;

2. Приложение № 2 - Образец на Техническо предложение;

3. Приложение № 3 - Образец на Ценово предложение;

13.02.2020 г.

„Разяснение № 35-00-101 от 13.02.2020г.”

04.03.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

20.03.2020 г.

”Протокол по чл.181, ал.4 от Закона за обществените поръчкиЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждането, оценка и класирането на офертите”

„Решение №12/20.03.2020 г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка”

28.07.2020 г.

1.Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

2.Договор_№183/10.07.2020_г.