9090006 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 8 /осем/ броя стационарни електронни системи с фискална памет (ЕСФП) към модулните инсталации за дизелово гориво в поделенията на “БДЖ – Пътнически Превози” ЕООД”.Информация за обявата е публикувана с посочения ID номер в Портала за обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки на 08.07.2019 г.

08.07.2019 • Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

Прогнозна стойност:
48 719,50 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти:
22.07.2019 г.

08.07.2019 г.

Информация за Обявата

Обява за обществена поръчка

Приложения към Обявата:

Приложение №1 – Технически изисквания за обществена поръчка с предмет: „доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 8/осем/ броя стационарни електронни системи с фискална памет (ЕСФП) към модулните инсталации за дизелово гориво в поделенията на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

Приложение №2 - Данни за участника;

Приложение №3 - Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП

Приложение №4 – Декларация за съответствие с критериите за подбор

Приложение №5 - Декларация по чл. 65 ал. 3 от ЗОП

Приложение №6 - Декларация по закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици

Приложение № 7 - Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП ;

Приложение № 8 – Декларация по чл. 69 от ЗПКОНПИ

Приложение № 9 - Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП

Приложение №10- Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП

Приложение №11- Техническо предложение

Приложение №12- Ценово предложение

Приложение №13- Проект на договор

Приложение №14-„Методика за определяне на комплексна оценка на офертите”

18.07.2019 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти с ID 9090454

07.08.2019 г.

Протокол по чл. 192, ал. 4 от ЗОП, утвърден от Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД на 05.08.2019 г.

02.09.2019 г.

Договор №160/02.09.2019г.

03.09.2012 г.

Приложение № 9 с информация за приключил договор № 160/02.09.2019 г. със "СТИМЕКС" ООД