9071722 „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на 5 броя системи за търговско измерване на тягова електроенергия за 2 броя ЕМВ серия 32 и 1 брой локомотив серия 45”. Обявата е публикувана с посочения номер в регистъра „Информация за обяви” към АОП на 20.12.2017 г.

20.12.2017 • Събиране на оферти с обява или покана до определени лица


  1. Информация за Обявата;
  2. Обява за обществена поръчка

Приложения към обявата:

1. Технически изисквания за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система за търговско измерване на електрическа енергия на тягов подвижен състав на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД - Приложение № 1;

2.Техническа спецификация за доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционно поддържане на система за търговско измерване на електрическа енергия на тягов подвижен състав на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД - Приложение № 2;

3. Данни за участника – по образеца на Приложение № 3;

4. Техническо предложение – по образеца на Приложение № 4;

5. Ценово предложение – по образеца на Приложение № 5;

6. Проект на Договор - по образеца на Приложение № 6;

7. Списък на доставките по чл. 64, ал.1, т. 2 от ЗОП, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване офертата, включително стойностите, датите и получателите, заедно с минимум едно доказателство за извършена доставка - по образеца на Приложение № 7;

8. Списък на техническите лица по чл. 64, ал., т. 3 от ЗОП, които ще отговарят за монтажа и въвеждането в експлоатация на СТИТЕ - по образеца на Приложение № 8;

9. Декларация по чл. 97, ал. 5 за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП - по образеца на Приложение № 9;

10. Декларация по чл. 97, ал. 5 за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1,2 и 7 от ЗОП - по образеца на Приложение № 10;

11. Декларация по закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - по образеца на Приложение № 11;

12. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП - по образеца на Приложение № 12.

05.01.2018 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти с ID 9072038

22.01.2018 г.

Протокол от дейността на Комисията, на основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП, утвърден от Управителя на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД на дата 18.01.2018 г.

06.02.2018 г.

Договор № 34/06.02.2018 г.

11.12.2019 г.

Приложение № 9 на приключил договор № 34/06.08.2018 г. на "АВЕСГ" ЕООД