Доставка на 120 броя моноблокови колела за ЕМВ серии 30 и 31 за нуждите на БДЖ-Пътнически превози ЕООД за едногодишен период”, открита процедура по ЗОП, открита с решение №28/17.11.2015 г. на управителя на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД. Решението и Обявлението са с уникален номер 01605-2015-0023 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувани на сайта им с дата: 17.11.2015 г.

17.11.2015 • Процедури по ЗОП