№ 01605-2016-0027 „Доставка на 160 броя моноблокови колела за ЕМВ серии 30 и 31” за едногодишен период за нуждите на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”, Публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 05.12.2016 г.

05.12.2016 • Процедури по ЗОП