01605-2017-0006 ”Доставка на 48 бр. необработени бандажи от валцувана нелегирана стомана за електрически локомотиви серии 44 и 45”, процедура чрез пряко договаряне по ЗОП, открита с решение № 9/28.02.2017 г. на управителя на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД. Решението е с уникален номер 774649 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувани на сайта им с дата: 28.02.2017 г.

28.02.2017 • Процедури по ЗОП