„ДОСТАВКА НА 52 КОМПЛЕКТА СПИРАЧНИ ДИСКА ЗА „ЯКОБС” ТАЛИГА НА ДМВ СЕРИЯ 10, СОБСТВЕНОСТ НА „БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД”, открита с Решение № 46/ 12.11.2014 г. на управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, Решението и Обявлението са с уникален номер 01605-2014-0033 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, същата е публикувана на сайта им с дата: 12.11.2014 г./ 13.11.2014 г., Договор № 72/25.05.2015 г.

13.11.2014 • Процедури по ЗОП


1.http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=633132&newver=2

2.http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=633180&newver=2

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.Условия за участие в процедура на договаряне с обявление по ЗОП и указания към участниците за подаване на офертата

2.Технически изисквания на Възложителя - Приложение № I

3.Спецификация на Възложителя - Приложение № II

4.Заявление за участие - Приложение № III

5.Образец на първоначална оферта - Приложение № IV

6.Образец на първоначална ценова оферта – Приложение № V

7.Проект на договор – Приложение № VI

8.Образци на декларации/ гаранции:

8.1.Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП от ЗОП - Приложение №1;

8.2.Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП - Приложение №2 ;

8.3.Декларация по чл.56 ал.1, т.6 от ЗОП - Приложение №3;

8.4.Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Приложение №4;

8.5.Декларация по чл.56 ал.1, т.12 от ЗОП - Приложение №5;

8.6.Образец на банкова гаранция за участие;

8.7.Образец на банкова гаранция за изпълнение.

05.01.2015 г.

1.Протокол №1 на комисията за провеждане на процедурата”

2.Решение № 1/05.01.2015 г. на управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД ”

22.01.2015 г.

1."Покана за участие в договарянето"

08.05.2015 г.

1.Решение №9/08.05.2015 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка

2.Доклад на комисията

29.05.2015 г.

1.Договор № 72/25.05.2015 г.

2.Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

3.02.2016 г.

1. ИНФОРМАЦИЯ за датата и основанието за приключване или прекратяване на договор за обществена поръчка №72/ 25.05.2015 г., сключен в резултат на проведена обществена поръчка по ЗОП, с уникален номер № 01605-2014-0045 в РОП

2.ИНФОРМАЦИЯ за датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранцията за изпълнение на договор за обществена поръчка №72/ 25.05.2015 г., сключен в резултат на проведена обществена поръчка по ЗОП, с уникален номер № 01605-2014-0045 в РОП