9081089 „Доставка на 56 бр. необработени бандажи от валцувана нелегирана стомана за електрически локомотиви серия 44 и 45”. Обявата е публикувана с посочения номер в регистъра „Информация за обяви” към АОП на 21.09.2018 г.

21.09.2018 • Събиране на оферти с обява или покана до определени лица


21.09.2018 г.

 Информация за Обявата

Обява за обществена поръчка

Приложения:

Приложение № 1 -Технически изисквания за „Доставка на необработени бандажи от валцувана нелегирана стомана за колооси за тяговия подвижен състав на "БДЖ - Пътнически превози" в съответствие с изискванията на UIC 810-1 и UIC 810-2;

Приложение № 2 - Данни за участника;

Приложение № 3 -Образец на техническо предложение;

Приложение № 4 - Образец на ценово предложение;

Приложение № 5 - Проект на договор;

Приложение № 6 - Списък на доставките по чл. 64, ал.1, т. 2 от ЗОП, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване офертата, включително стойностите, датите и получателите;

Приложение № 7 - Образец на декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП;

Приложение № 8 Образец на декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.З - 5 от ЗОП;

Приложение № 9 - Образец на декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

Приложение № 10 - Образец на декларация по чл.66, ал. 1 от ЗОП

04.10.2018 г.    

  Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП, утвърден от Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД на 03.10.2018г.

19.10.2018г.

Договор № 273 /18.10.18г. 

 21.12.2018 г.

Изпълнение на договор