01605-2019-0009 Договаряне без предварителна покана за участие по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на 6 000 кг. (+/- 2%), /плюс/минус два процента/ профилна стомана за осигурителни пръстени на бандажи”, открита с Решение №11/15.04.2019 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП на 15.04.2019 г.

15.04.2019 • Процедури по ЗОП


15.04.2019 г.

“Решение № 11/15.04.2019 г. за откриване на процедурата”

„Покана за участие - №03-10-55/15.04.2019 г.”

    Приложения към покана за участие - №03-10-55/15.04.2019 г.

1. Приложение № 1 – Техническа спецификация на Възложителя;

2. Приложение № 2 – Технически изисквания на Възложителя;

3. Приложение №3 - Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в „doc” формат;

4. Приложение № 4 – Образец на Техническо предложение;

5. Приложение № 5 – Образец на Ценово предложение;

6. Приложение № 6 – Проект на договор;

22.05.2019 г.

1. „Доклад на комисията по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП”              

2.Решение №10/22.05.2019 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка.

17.06.2019 г.,

1. Обявление за възложена поръчка – комунални услуги   

2.  Договор №106/07.06.2019 г.

 23.07.2019г.

​Информация за приключил договор