9055956 Доставка на 80 бр. черни ( необработени ) колела Ø920” симетричен тип” за ” БДЖ – Пътнически превози” ЕООД. Обявата е публикувана с посочения номер в регистъра „Информация за обяви” към АОП на 30.08.2016 г.

30.08.2016 • Събиране на оферти с обява или покана до определени лица


 Информация за Обявата

Обява за обществена поръчка

Приложения към Обявата:

Приложение№1 - Общи технически условия 2 11/IV - "Колела за товарни и пътнически вагони";
Приложение №2 – Техническа спецификация за необработени /черни/ колела „ симетричен” тип Ø920 и информативен чертеж ;
Приложение № 3 – Данни за участника/образец/;
Приложение № 4 - Техническо предложение /образец/;
Приложение № 5 – Ценово предложение /образец/;
Приложение № 6 – Проект на договор /образец/;
Приложение № 7 – Декларация чл.97, ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП/образец/;
Приложение № 8 – Декларация чл.97, ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл.54 ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП/образец/;
Приложение № 9 - Декларация по закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

08.09..2016 г.

 Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

05.10..2016 г.

Протокол по чл. 97, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки /ППЗОП/

27.10.2016г. 

Договор №235/26.10.2016г.

23.02.2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР