“Доставка на акумулаторни батерии за ТПС, собственост на “БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, необходими за едногодишен период”, открита процедура по ЗОП, открита с Решение № 20/04.09.2015 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД. Решението и обявлението са публикувани под уникален № 01605-2015-0017 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувани на сайта им на дата 04.09.2015 г.

04.09.2015 • Процедури по ЗОП


Решение №20/04.09.2015 г. за откриване на процедурата /линк за публикуване 

Обявление за обществената поръчка /линк за публикуване 

Техническа спецификация за доставка на оловни стартерни акумулаторни батерии за дизеловия тягов подвижен състав на „БДЖ – ПП” ЕООД

Техническа спецификация за доставка на оловни акумулаторни батерии за дизелови мотрисни влакове ДМВ серия 10 на „БДЖ – ПП” ЕООД

Документация за участие

12.10.2015 г

Протокол № 1 от 07.10.2015 г.

05.11.2015 г.

Съобщение

20.11.2015 г.
  1. Протокол по чл. 72 във връзка с чл. 68 и сл. от ЗОП от 16.11.2015 г.
  2. Решение № 22/20.11.2015 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД
15.12.2015 г.
  1. Договор № 221 от 15.12.2015 г.

  2. Договор № 222 от 15.12.2015 г.

11.01.2016г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

16.09.2016г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР № 221 от 15.12.2015 г.

22.12.2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР № 222 от 15.12.2015 г.