Доставка на амортисьори за електрически локомотиви серии 44 и 45, открита процедура по ЗОП, открита с Решение № 34/23.12.2015 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД. Решението и обявлението са публикувани под уникален № 01605-2015-0029 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувани на сайта й на дата 23.12.2015 г.

23.12.2015 • Процедури по ЗОП