№ 01605-2017-0028 "Доставка на амортисьори за локомотиви серии 44 и 45”. Процедура публично състезание по ЗОП, открита с Решение №35 /01.11.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 01.11.2017 г.

01.11.2017 • Процедури по ЗОП


Решение №35/01.11.2017 г. за откриване на процедурата

Обявление за поръчка – комунални услуги

Документация за участие:

Условия за участие в процедура публично състезание по ЗОП и указания за подготовка на офертата

Техническа и партидна спецификация на амортисьори за електрически локомотиви серии 44 и 45

Teхнически изисквания за доставка на амортисьори за електрически локомотиви серии 44 и 45

Проект на договор

Образци на документи

06.11.2017 г.
Разяснения изх.№ 35-00-406/06.11.2017 г.

08.11.2017 г.

Решение №5/08.11.2017 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД, публикувано в регистъра на АОП с ID 813916 на 08.11.2017 г.

Променени документи от документацията за участие:

1.Техническа и партидна спецификация на амортисьори за електрически локомотиви серии 44 и 45;

2.Проект на договор;

3. Приложение № 2 - Образeц на Техническо предложение

19.12.2017 г.

Протокол №1/30.11.2017 г.

15.01.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

08.02.2018 г.

„Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждането, оценка и класирането на офертите”

„Решение №2/08.02.2018 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка”

22.03.2018 г.
Обявление за възложена поръчка – комунални услуги
 

Договор №54/13.03.2018 г.

18.07.2018г

Информация за приключен договор