№ 01605-2019-0034 „Доставка на ценни образци, отпечатани под финансов контрол за дейността билетоиздаване на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”. Процедура публично състезание по ЗОП, открита с Решение №41/09.12.2019 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 09.12.2019г.

09.12.2019 • Процедури по ЗОП

Прогнозна стойност:
149 250.00 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти:
31.12.2019г.,16:45 часа

09.12.2019 г.

Решение №41/09.12.2019г. за откриване на процедурата

Обявление за поръчка – комунални услуги

Условия за участие в процедура публично състезание по реда на ЗОП и указания за подготовка на...

09.12.2019 г.

Решение №41/09.12.2019г. за откриване на процедурата

Обявление за поръчка – комунални услуги

Условия за участие в процедура публично състезание по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата

Технически изисквания за обособена позиция №1 – Бланков билет - обр. 310 до 100 км.;

Технически изисквания за обособена позиция №2 – Бланка за електронно издаване на билет RCT2 в международно съобщение;

Технически изисквания за обособена позиция №3 – Бланков билет - обр. КП 313-А;

Технически изисквания за обособена позиция №4 – Военен бланков билет;

Проект на договор

Образци на документи

14.01.2020 г.

„СЪОБЩЕНИЕ”

24.01.2020 г.

”Протокол по чл.181, ал.4 от Закона за обществените поръчки/ЗОП/ за извършване на подбор на участниците, разглеждането, оценка и класирането на офертите”

„Решение №3/24.01.2020 г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител по всяка една от обособените позиции на обществената поръчка”

06.03.2020 г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Договор №47/11.02.2020г. за обособени позиции №1, №3 и №4

Договор №66/28.02.2020г. за обособена позиция №2

12.08.2020 г.

Информация за приключен договор № 66/ 28.02.2020 г.