№01605-2020-0027 „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС“, разделена на 73 обособени позиции. Открита процедура по реда на ЗОП, открита с Решение № 32/12.05.2020г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 15.05.2020г.

15.05.2020 • Процедури по ЗОП

Прогнозна стойност:
7 653 026.78 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти:
16.06.2020г.,16:45 часа

15.05.2020 г.

1. Решение за откриване на процедурата № 32/12.05.2020 г.

2. Обявление за поръчка – комунални услуги

3. Условия за участие в открита процедура по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата

4. Технически изисквания за обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4 и 5 Пружини

5. Технически изисквания за обособени позиции №№ 6, 7, 8, 9 и 10 Изолатори

6. Технически изисквания за обособена позиция № 11 АБ за ТПС

7. Технически изисквания за обособена позиция № 12 Токоснематели и плъзгачи

8. Технически изисквания за обособена позиция № 13 Части за Токоснематели

9. Технически изисквания за обособена позиция № 14 Покривно оборудване

10. Технически изисквания за обособена позиция № 15 Вал, ГЗК и МЗК

11.Технически изисквания за обособена позиция № 16 Бандажи

12. Технически изисквания за обособена позиция № 17 Профилна стомана

13. Технически изисквания за обособена позиция № 18 МГЕ и сайлентблокове

14. Техническа спецификация за „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС“

15. Проект на договор

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ

29.05.2020г.

Разяснения изх. № 35-00-326/29.05.2020г.

01.06.2020г.

Решение № 9/29.05.2020г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, изпратено за публикуване до Службата за публикации на Европейския съюз на дата 29.05.2020г.

Променени документи от документацията за участие:

1.Технически изисквания за обособена позиция № 11 АБ за ТПС

2.Техническа спецификация за „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС“ ведно с партидна спецификация

3.Образци на „Техническо предложение” за обособени позиции №№ 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15 и 18

4.Образци на „Ценово предложение” за обособени позиции №№ 11, 13 и 16

03.06.2020г.

Разяснения изх. № 35-00-333/03.06.2020г.

22.07.2020г.

Протокол №1/18.06.2020г.

26.08.2020г.

Съобщение

14.09.2020г.

Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл. 60 от ППЗОП

Решение № 36/14.09.2020г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка по обособени позиции №1, №2, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17 и №18

Решение № 14/14.09.2020г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка по обособени позиции №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 и №10

05.10.2020г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги (прекратяване на обособени позиции №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 и №10), изпратено за публикуване в РОП на АОП и в ОВ на ЕС на 30.09.2020г.

13.11.2020г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Договор № 251/14.10.2020г.

Договор № 257/19.10.2020г.

Договор № 258/20.10.2020г.

Договор № 261/23.10.2020г.

Договор № 263/26.10.2020г.

18.02.2021 г.

Информация за приключен договор № 229/ 14.09.2020 г.

12.06.2023 г.

Доп. споразумение № 1 /19.05.2023 г. към дог. 261/23.10.2020 г. "ССС Трейд Чеш Републик" ООД