9099709 „Доставка на челни и странични стъкла и стъклопакети за локомотиви серии 44, 45, 46, 55 и 61” с 5 /пет/ обособени позиции. Информация за обявата е публикувана с посочения ID номер в Портала за обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки на 12.06.2020 г.

12.06.2020 • Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

Прогнозна стойност:
45 683.80 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти:
22.06.2020 г.,16:45 часа

Информация за Обявата

Обява за обществена поръчка

Приложения към обявата:

1.Технически изисквания с приложена Техническа спецификация на Възложителя – Приложение № 1.

2. Данни за участника - Приложение№ 2;

3. Декларация за съответствие с критериите за подбор – Приложение № 3

4. Техническо предложение - Приложения № 4.1÷4.5;

5. Ценово предложение - Приложения №5.1÷№ 5.5;

6. Проект на договор – Приложение № 6;

7. Декларация по чл. 192, ал. 3 за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП – Приложение № 7;

8. Декларация по чл. 192, ал. 3 за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – Приложение № 8;

9. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС) – Приложение № 9;

10. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от Закона за обществени поръчки – Приложение № 10;

11. Декларация по чл. 69 от ЗПКОНПИ – Приложение № 11;

12. Декларация по чл. 65, ал. 3 от ЗОП – Приложение № 12 (когато е приложимо);

13. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП - Приложение № 13/13А (когато е приложимо).;;

14. Методика за оценка на офертите - Приложение № 14;

15. Чертежи и снимков материал по обособени позиции от №1 до №5 - Приложение №15;

18.06.2020 г.

Разяснения изх. № 35-00-356/18.06.2020г..

03.08.2020г.

Протокол по чл.192, ал.4 от ЗОП, утвърден от директор дирекция "МТС" и длъжностно лице по чл.7, ал.1 от ЗОП, съгласно пълномощно рег.номер 2006/17.07.2020 на управителя и прокуриста на "БДЖ-ПП" ЕООД

11.09.2020 г.

Договор №219/28.08.2020г.