№ 01605-2019-0018 Сключване на рамково споразумение с предмет: ”Доставка на чугунени калодки за подвижен железопътен състав /ПЖПС/ на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за период от три години ”, открита процедура по реда на ЗОП, открита с Решение №23/09.08.2019г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 12.08.2019 г.

12.08.2019 • Процедури по ЗОП

Прогнозна стойност:
2 973 842.64 лв. (без ДДС)
Краен срок за получаване на оферти:
16.09.2019г.

12.08.2019 г.

Решение №23/09.08.2019 г. за откриване на процедурата  

Обявление за поръчка – комунални услуги

13.08.2019 г.

Условия за участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение  по ЗОП и указания за подготовка на офертата.

„Техническа спецификация ТО-ТС-03.09.01-2013/1 за доставка на чугунени калодки тип Р10 за „Холдинг БДЖ” ЕАД, „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ-Товарни превози” ЕООД (Р10-250, Р10-320 и Р10-250Т).

Рамково споразумение - проект.

 Договор – проект

Методика за определяне на комплексна оценка на офертите.

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ:

Приложение №1 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/;

 Приложения № 2  Образец на „Техническо предложение”;

 Приложения № 3 - Образец  на „Ценово предложение”

24.10.2019 г.

Съобщение

13.11.2019 г.

Доклад

21.11.2019 г.

Решение № 9/21.11.2019г.

27.11.2019 г.

Съобщение по чл. 43 ал. 4 от ЗОП № 03-24-49/27.11.2019г.

13.12.2019 г.

Обявление за възложена поръчка-комунални услуги (прекратяване на процедурата)