№01605-2020-0007 „Доставка на чугунени калодки за подвижен железопътен състав /ПЖПС/, на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за период от три години”. Открита процедура по реда на ЗОП, открита с Решение № 8/27.01.2020 г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 28.01.2020г.

28.01.2020 • Процедури по ЗОП

Прогнозна стойност:
до 2 973 842,64 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти:
02.03.2020г.,16:45 часа

28.01.2020 г.

1. Решение за откриване на процедурата № 8/27.01.2020 г.

2. Обявление за поръчка – комунални услуги

3. Условия за участие в открита процедура по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата;

4. Технически изисквания за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Доставка на чугунени калодки за подвижен железопътен състав /ПЖПС/ на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за период от три години”

5. Методика за оценка на офертите

6. Проект на договор

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ:

1. Приложение №1 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ - за преглед и за компютърна обработка

2. Приложение № 2 - Образец на „Техническо предложение”

3. Приложение № 3 - Образец на „Ценово предложение”

06.03.2020 г.

Протокол № 1/04.03.2020 г.

18.03.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

25.03.2020 г.

Доклад на Комисията по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП

Решение № 13/25.03.2020 г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка

01.06.2020 г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги, изпратено за публикуване до службата за публикации на Европейския съюз на дата 28.05.2020г.

Договор № 114/29.04.2020г.

07.01.2022г.

Допълнително споразумение №1 от 29.12.2021г.