№ 01605-2017-0015 „Доставка на чугунени калодки за подвижен железопътен състав /ПЖПС/ на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД за период от една година”, за втората година от действието на рамково споразумение № 42/17.03.2016 г. Процедура на договаряне без обявление по ЗОП, открита с Решение №19/11.04.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, Публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 11.04.2017 г.

11.04.2017 • Процедури по ЗОП