№ 01605-2018-0010 „Доставка на чугунени калодки за подвижен железопътен състав /ПЖПС/ на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД за период от една година”, за третата година от действието на рамково споразумение № 42/17.03.2016 г., по типове и количества, както следва: тип Р10-250 - 700 тона, тип Р10-320 - 4 тона и Р10-250Т- 12 тона” Процедура на договаряне без обявление по ЗОП, открита с Решение №19/14.06.2018г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, Публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 14.06.2018 г.

14.06.2018 • Процедури по ЗОП