"БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, гр. София, ул.” Иван Вазов" № 3, ЕИК 175405647, отправя покана за участие в обществена поръчка съгласно глава Осем "а" от ЗОП с предмет: „Доставка на диоди D 855-320R-12 и тиристори TR 955L-250-12-NKL за електрически локомотиви серии 44 и 45” необходими за нуждите на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД", публичната покана е публикувана под номер 9046508 в Регистъра за публични покани към АОП

06.10.2015 • Публични покани