Доставка на диоди тип D 855-320R-12 и тиристори тип TR 955L-250-12NKL за електрически локомотиви серии 44 и 45", необходими за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, за едногодишен период”, открита процедура по ЗОП, открита с Решение № 18/30.03.2016 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД. Решението е под уникален № 01605-2016-0012 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувано на 30.03.2016 г.

30.03.2016 • Процедури по ЗОП