: № 01605-2016-0026 „Доставка на диоди тип DV 878-1600-24, тиристори тип TV 978-1000-24-NDO, диодни модули тип MD 442-160-16 и тиристорни модули тип MT 442-160-16 LHO или техни еквиваленти, за електрически локомотиви серия 61, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД” . Процедура публично състезание по ЗОП, открита с Решение № 42/30.11.2016 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 30.11.2016г.

30.11.2016 • Процедури по ЗОП


Документи за участие

1.Становище по чл.232 от ЗОП 

2.Решение № 42 /30.11.2016 г. за откриване на процедурата

3.Обявление за поръчка – комунални услуги

4. Технически изисквания за доставка на диоди тип DV 878-1600-24, тиристори тип TV 978-1000-24-NDO, диодни модули тип MD 442-160-16 и тиристорни модули тип MT 442-160-16 LHO или техни еквиваленти, за електрически локомотиви серия 61, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”, необходими за тригодишен период

5. Техническа спецификация за доставка на диоди тип DV 878-1600-24, тиристори тип TV 978-1000-24-NDO, диодни модули тип MD 442-160-16 и тиристорни модули тип MT 442-160-16 LHO или техни еквиваленти, за електрически локомотиви серия 61, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”

6. Технически условия за доставка на диоди, диодни модули, тиристори и тиристорни модули
7. Документация

05.12.2016г.
„Разяснения с изх. №35-00-960/05.12.2016 г.”

09.12.2016г.

“Становище за осъществен контрол чл.232 от ЗОП”

17.01.2017г.


„Протокол/Доклад по чл. 60 от Правилника за прилагане закона за обществените поръчки /ППЗОП// по чл. 181, ал. 4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/”


„Решение №1/17.01.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на обществената поръчка”.

01.02.2017г.
1. Обявление за прекратяване на процедурата по обособени позиции №1, №2, №3 и №4