№ 01605-2018-0004 „Доставка на диоди тип DV 878-1600-24, тиристори тип TV 978-1000-24-NDO, диодни модули тип MD 442-160-16 и тиристорни модули тип MT 442-160-16 LHO за електрически локомотиви серия 61”, разделена на 4 /четири обособени позиции, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 02.03.2018 г.

02.03.2018 • Процедури по ЗОП


  1. Решение за откриване на процедурата № 6/02.03.2018 г.
  1. Обявление за поръчка – комунални услуги;

Документация за участие:

  1.  Условия за участие в процедура публично състезание по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата.

  2. Технически изисквания за доставка на диоди тип DV 878-1600-24, тиристори тип TV 978-1000-24-NDO, диодни модули тип MD 442-160-16 и тиристорни модули тип MT 442-160-16 LHO за електрически локомотиви серия 61”;

  3. Техническа спецификация за доставка на диоди тип DV 878-1600-24, тиристори тип TV 978-1000-24-NDO, диодни модули тип MD 442-160-16 и тиристорни модули тип MT 442-160-16 LHO или техни еквиваленти, за електрически локомотиви серия 61”;

   4. Технически условия за доставка на диод тип DV 878-1600-24;

   5. Технически условия за доставка на диоден модул тип MD 442-160-16 (5SED 0160Q2022);

   6. Технически условия за доставка на тиристор тип TV 978-1000-24-NDO;

  7. Технически условия за доставка на тиристорен модул тип MT 442-160-16 LHO (5SET 0160Q1627);

   8. Проект на договор.

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ

11.04.2018г.

Протокол №1 от 30.03.2018г.

23.04.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

04.05.2018г.

Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждането, оценка и класирането на офертите

Решение № 10/04.05.2018 г.на Управителя на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка по всяка една от обособените позиции;

13.06.18 г.

Договор № 113/01.06.2018 г.

Договор № 114/01.06.2018 г.

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги за възлагане на обществената поръчка за обособени позиции от №1 до №4

20.09.2018 г.

Приключване на договор № 113/01.06.2018 г.със Синтроник ЕООД

21.01.2019 г.

Приключен договор № 114/01.06.2018 г. със "Симекс- транс"ЕООД