№ 01605-2019-0001 “Доставка на електрическа енергия от краен снабдител и доставчик последна инстанция за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД, разпределена на четири обособени позиции за 12 месечен период”. Процедура на договаряне без предварителна покана за участие по ЗОП, открита с Решение №1/25.01.2019 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 25.01.2019 г.

25.01.2019 • Процедури по ЗОП