Доставка на eлектрически лампи за локомотиви, пътнически вагони и сигнални фенерчета”. Публичната покана е публикувана под номер 9046818 в Регистъра за публични покани към АОП на 16.10.15 г.

16.10.2015 • Публични покани


Публична покана

Приложения към публичната покана:


Приложение№1-Техническа спецификация за доставка на електрически лампи за локомотиви, пътнически вагони и сигнални фенерчета;
Приложение№2-Партидна спецификация за доставка на електрически лампи за локомотиви,пътнически вагони и сигнални фенерчета;


Приложение№3-Технически изисквания за доставка на електрически лампи, пътнически вагони и сигнални фенерчета за нуждите на "БДЖ-Пътнически превози"ЕООД за едногодишен период;


Приложение№4-Данни за участника;


Приложение№5-Образец на техническо предложение;


Приложения№  6.1 6.2 , 6.3 , 6.4 , 6.5 -Образци на ценови оферти;


Приложение№7-Проект на договор;


Приложение№8-Образец на декларация по закона за икономическите и финансови отношения с дружества,регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

22.10.2015 г.


Разяснения изх.№35-00-866/22.10.2015

27.11.2015 г.

Протокол по чл.101 г, ал.4 от ЗОП, утвърден на 20.11.2015 г.

04.01.2016 г.

Договор № 231/23.12.2015 г.

10.08.2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ за датата и основанието за приключване или прекратяване на договор за обществена поръчка № 231/23.12.2015 г.