№ 01605-2020-0014 „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози"ЕООД за тригодишен период”, разделена на 28 /двадесет и осем/ обособени позиции. Открита процедура по ЗОП, открита с Решение №15/14.02.2020 г. на Управителя и на Прокуриста на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 17.02.2020 г.

17.02.2020 • Процедури по ЗОП

Прогнозна стойност:
1 478 035,20 лв.без ДДС
Краен срок за получаване на оферти:
20.03.2020 г. 16:45 часа

1. Решение № 15/14.02.2020 г. за откриване на процедурата

2. Обявление за поръчка – комунални услуги

19.02.2020 г.

Документация за участие:

3. Условия за участие в открита процедура по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата;

4. Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период и Технически анкети и скици/чертежи на eлектрографитните четки и лайсни (вставки);

5. Технически изисквания за доставка на електрографитни четки за тягов подвижен състав на „БДЖ-ПП” ЕООД;

6. Технически изисквания за „Доставка на електрографитни лайстни (вставки) за токоснемателите на електрическите локомотиви”;

7. Методика за оценка на офертите;

8. Проект на договор

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ:

1. Приложение №1 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ - за преглед и за компютърна обработка;

2. Приложения № 2.1 ÷ № 2.28 - Образци на „Техническо предложение”, по обособени позиции от №1 до №28;

3. Приложения № 3.1 ÷ № 3.28 - Образци на „Ценово предложение”, по обособени позиции от №1 до №28

22.05.2020 г.

Протокол №1/23.03.2020

16.06.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

13.08.2020 г.

Доклад на Комисията по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП

Решение №32 /13.08.2020 г. на Управителя и на Прокуриста на „БДЖ -Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител по обособени позиции на обществената поръчка

Решение № 12/13.08.2020 г. на Управителя и на Прокуриста на „БДЖ –Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция №7

08.09.2020 г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги /прекратяванe/ за обособена позиция №7, изпратено за публикуване в РОП на АОП и ОВ на ЕС на 02.09.2020 г.

16.10.2020 г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги за обособена позиция №9, изпратено за публикуване в РОП на АОП и ОВ на ЕС на 13.10.2020 г.

Договор №231/17.09.2020 г. за обособена позиция №9

21.12.2020 г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги, изпратено за публикуване в РОП на АОП и ОВ на ЕС на 16.12.2020 г.

Договор №300/07.12.2020 г. за обособени позиции №4, №5, №6, №10, №11, №12, №14, №16, №17, №19, №20, №21, №22, №25, №26, №27 и № 28

Договор №304/11.12.2020 г. за обособени позиции №1, №2, №3, №8, №13, №15, №18, №23 и №24

28.09.2022г.

Информация на обявление за изменение.