"БДЖ- Пътнически превози" ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” №3, ЕИК 175405647, отправя покана за участие в обществена поръчка съгласно глава осем „а” от ЗОП с предмет: „Доставка на eлектрографитни лайстни за електрически локомотиви серия 40” Публичната покана е публикувана под номер 9044356 в Регистъра за публични покани към АОП на 29.07.15 г. Договор № 136/28.08.2015 г.

29.07.2015 • Публични покани


Публична покана

Приложения към публичната покана:

Приложение№1-Техническа спецификация за доставка на електрографитни лайстни за токоснематели на ТПС на "БДЖ-ПП"ЕООД;
Приложение №2-Данни за участника;
Приложение№3-Образец на техническо предложение;
Приложение№4- Образец на ценова оферта
Приложение№5-Проект на договор;
Приложение№6-Списък по чл.51,ал.1,т.1 от ЗОП;
Приложение№7-Образец на декларация по закона за икономическите и финансови отношения с дружества,регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,свързаните с тях лица и техните действителни собственици

18.08.2015 г.

Протокол по чл.101 г, ал.4 от ЗОП, утвърден на 17.08.2015 г.

28.08.2015 г.

Договор № 136/28.08.2015 г.

19.01.2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ за датата и основанието за приключване или прекратяване на договор за обществена поръчка №136/28.08.2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ за датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранцията за изпълнение на договор за обществена поръчка №136/28.08.2015 г.