№ 01605-2018-0008 „Доставка на елементи от електрическото оборудване на пътнически вагони за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози"ЕООД, делима на 5 /пет/ обособени позиции”, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 03.05.2018 г.

03.05.2018 • Процедури по ЗОП


  1. Решение за откриване на процедурата № 11/03.05.2018 г.
  2. Обявление за поръчка – комунални услуги;

Документация за участие:

3. Условия за участие в процедура по публично състезание по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата;

4. Технически спецификации за доставка на елементи от електрическото оборудване на пътнически вагони за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД;

5. Техническа и партидна спецификация;

6. Проект на договор.

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ

28.06.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ

26.07.2018 г.

„Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждането, оценка и класирането на офертите” 

„Решение №22/26.07.2018 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител  по обособени позиции на обществената поръчка” 

„Решение №5/26.07.2018 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка по обособени позиции” 

13.08.2018 г.
„Обявление за възложена поръчка – комунални услуги, прекратяване на обществената поръчка за обособени позиции №3, №4 и №5”

19.10.2018г.

 1. Решение №9/19.10.2018г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка по обособени позиции №1 - "Високоволтови контактори" и №2 - "Контактори общо предназначение"

07.11.2018г.

Съобщение

  

22.11.2018 г. 

   „Обявление за възложена поръчка – комунални услуги, прекратяване на обществената поръчка за обособени позиции №1 - "Високоволтови контактори" и №2 - "Контактори общо предназначение"