“Доставка на газьол за отопление и котелно гориво за три отоплителни сезона 2015/2018г. за нуждите на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и с уникален номер 01605-2015-0024 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувана на сайта им на 01.12.2015г

02.12.2015 • Процедури по ЗОП