Доставка на големи зъбни колела /ГЗК/ и малки зъбни колела /МЗК/ за колоосните редуктори на електрически локомотиви серии 44 и 45, за нуждите на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период", открита процедура по ЗОП, открита с Решение № 14/07.08.2015 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД. Решението е под уникален № 01605-2015-0013 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувано на 07.08.2015 г.

07.08.2015 • Процедури по ЗОП