№ 01605-2017-0035 „Доставка на големи зъбни колела, малки зъбни колела и валове за малки зъбни колела за колоосните редуктори на електрически локомотиви серия 44 и 45”. Открита процедура по ЗОП, открита с Решение № 42/15.12.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 18.12.2017 г.

18.12.2017 • Процедури по ЗОП


18.12.2017 г.

„Решение № 42/15.12.2017 г. за откриване на процедурата”

„Обявление за  поръчка – комунални услуги”

19.12.2017 г.

Документация за участие:

 Условия за участие в открита процедура по ред на ЗОП и указания за подготовка на офертата

„Технически изисквания за доставка на големи зъбни колела(ГЗК), малки зъбни колела(МЗК) и валове за малки зъбни колела за колоосните редуктори на електрически локомотиви серия 44 и 45”

„Техническа спецификация за доставка на големи зъбни колела(ГЗК), малки зъбни колела(МЗК) и валове за малки зъбни колела за колоосните редуктори на електрически локомотиви серия 44 и 45, с приложени чертежи”

„Партидна спецификация за срок и място на доставка на големи зъбни колела(ГЗК), малки зъбни колела(МЗК) и валове за малки зъбни колела за колоосните редуктори на електрически локомотиви серия 44 и 45”

Проект на договор

Образци на документи

16.04.2018 г.

„Съобщение”

30.04.2018 г.

„Доклад на комисията по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП”

„Решение №9/30.04.2018 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител по всяка една от обособените позиции на обществената поръчка”

29.06.2018 г.

„Обявление за възложена поръчка – комунални услуги”

„Договор №112/01.06.2018 г., за обособена позиция №2”

„Договор №127/11.06.2018 г., за обособени позиции №1 и №5”

„Договор №142/26.06.2018 г., за обособени позиции №3 и №4”

 25.01.2019г.

Информация за приключил договор № 142/26.06.2018 г.

29.01.2019г.

Информация за приключил договор № 127/11.06.2018 г.

 18.09.2019 г.

Информация за приключил договор.