№01605-2020-0028 ”Доставка на горива (бензин, дизелово гориво и автогаз) чрез системи за зареждане при безналично картово плащане за нуждите на автомобилите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за период от три години”.. Публично състезание по ЗОП, открита с Решение № 34/01.06.2020 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 01.06.2020 г.

01.06.2020 • Процедури по ЗОП

Прогнозна стойност:
до 440 640.00 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти:
22.06.2020 г.,16:45 часа

01.06.2020 г.

1. Решение за откриване на процедурата№ 34/01.06.2020 г.

2. Обявление за поръчка – комунални услуги;

3. Условия за участие в процедура публично състезание по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата;

4. Технически изисквания за ”Доставка на горива (бензин, дизелово гориво и автогаз) чрез системи за зареждане при безналично картово плащане за нуждите на автомобилите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за период от три години”.

5. Проект на договор за доставка.

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ:

1. Приложение №1 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/

2. Приложения № 2 – Образец на „Техническо предложение"

3. Приложения № 3 – Образецна „Ценово предложение”

4. Приложение №4 - Декларация по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

5. Приложение №5 - Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

02.07.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

08.07.2020 г.

”Протокол по чл.181, ал.4 от Закона за обществените поръчкиЗОП за извършване на подбор на участниците,разглеждането, оценка и класирането на офертите”

„Решение №29/08.07.2020 г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка”.

26.08.2020 г.

1. Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

2.Договор_№201/03.08.2020_г.

08.08.2023 г.

Доп. споразумение от 31.07.2023 г. към дог.201/03.08.2023 с Петрол АД