9085341 ”Доставка на хартия, хартиени изделия и канцеларски материали за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период“. Обявата е публикувана с посочения номер в регистъра „Информация за обяви” към АОП на04.02.2019г.

04.02.2019 • Събиране на оферти с обява или покана до определени лица


Информация за Обявата

Обява за обществена поръчка

Приложения към обявата:

Приложен№1 –Спецификация на потребностите от хартия, хартиени изделия канцеларски материали за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период;

Приложение № 2 Данни за участника;

Приложение № 3 Образец на Техническо предложение;

Приложение № 4 Образец наЦеново предложение;

Приложение № 5Проект на договор;

Приложение № 6Списък на доставките по чл. 64, ал. 1, т. 2, от ЗОП изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата , включително стойностите, датите и получателите;

Приложение № 7Образец на Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП;

Приложение № 8 Образец на Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП;

Приложение № 9 Образец наДекларация по закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

Приложение № 10 Образец на Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП;

27.02.2019 г.

Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП, утвърден от Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД на 27.02.2019г.

15.03.2019 г.

Договор № 36/13.03.2019 г. и приложения към него.

03.06.2020 г.

Информация за приключил Договор №36/13.03.2019 г. с "ТОП ЕЛАНА" ООД- Приложение № 9