„ДОСТАВКА НА ХАРТИЯ, ХАРТИЕНИ ИЗДЕЛИЯ, КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ОФИС ТЕХНИКА. Договор №3/2015 Договор №6/2015

12.09.2014 • Процедури по ЗОП


ДОСТАВКА НА ХАРТИЯ, ХАРТИЕНИ ИЗДЕЛИЯ, КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ОФИС ТЕХНИКА, ЗА НУЖДИТЕ НА БДЖ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД, открита с Решение 32/ 12.09.2014 г. на управителя на БДЖ Пътнически превози ЕООД, Решението и Обявлението са с уникален номер 01605-2014-0033 в Регистъра на обществените поръчки към АОП

ДОСТАВКА НА ХАРТИЯ, ХАРТИЕНИ ИЗДЕЛИЯ, КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ОФИС ТЕХНИКА, ЗА НУЖДИТЕ НА БДЖ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД, открита с Решение 32/ 12.09.2014 г. на управителя на БДЖ Пътнически превози ЕООД, Решението и Обявлението са с уникален номер 01605-2014-0033 в Регистъра на обществените поръчки към АОП

Документацията съдържаща приложения, както следва:

1.Условия за участие в открита процедура по ЗОП и указания към участниците за подаване на офертата

2.Спецификация на Възложителя за обособена позиция 1 - Приложение I

3.Спецификация на Възложителя за обособена позиция 2 - Приложение II

4.Списък с адреси на доставка - Приложение III

5.Образец на оферта - Приложение IVа и IVб

6.Образец на ценова оферта Приложение Vа и Vб

7.Проект на договор Приложение VI

8.Образци на декларации

15.12.2014 г.

Протокол на комисията по чл.72 във връзка с чл.68 и сл. от ЗОП

Решение № 28/15.12.2014 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка

20.01.2015 г.

Договор за обособена позиция №2

22.04.2016г.

1.Информация за датата и основанието за приключване или прекратяване на договор за обществена поръчка

2.Информация за датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранцията за изпълнение на договор за обществена поръчка

27.01.2015 г.

Договор за обособена позиция №1

22.04.2016 г.

1.Информация за датата и основанието за приключване или прекратяване на договор за обществена поръчка

2.Информация за датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранцията за изпълнение на договор за обществена поръчка