Доставка на хартия, хартиени изделия, канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, открита процедура по ЗОП, открита с решение №4/26.01.2016 г. на управителя на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД. Решението и Обявлението са с уникален номер 01605-2016-0004 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувани на сайта им с дата: 26.01.2016 г

26.01.2016 • Процедури по ЗОП