№01605-2020-0011 „Доставка на хидравлични амортисьори за първично и вторично ресорно окачване на електрически локомотиви, серии 44 и 45, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период“, съдържаща 3 /три/ обособени позиции. Открита процедура по реда на ЗОП, открита с Решение № 12/05.02.2020 г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 07.02.2020г.

07.02.2020 • Процедури по ЗОП

Прогнозна стойност:
245 040,00
Краен срок за получаване на оферти:
11.03.2020 г.,16:45 ч.

07.02.2020 г.

1. Решение за откриване на процедура № 12/05.02.2020 г.

2. Обявление за поръчка - комунални услуги;

Документация

3.Условия за участие е открита процедура по реда на ЗОП и указания за подготовка на...

07.02.2020 г.

1. Решение за откриване на процедура № 12/05.02.2020 г.

2. Обявление за поръчка - комунални услуги;

Документация

3.Условия за участие е открита процедура по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата;

4. Техническа и партидна спецификация за „Доставка на хидравлични амортисьори за първично и вторично ресорно окачване на електрически локомотиви, серии 44 и 45, собственост на "БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период” - Приложение № 1;

5.Технически изисквания за „Доставка на хидравлични амортисьори за първично и вторично ресорно окачване на електрически локомотиви, серии 44 и 45, собственост на "БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период” – Приложение № 2;

6.Методика за определяне на комплексната оценка на офертите. – Приложение № 3;

7.Проект на договор – Приложение № 4.

Образци при подаване на офертата

8.Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ - за преглед и за компютърна обработка – Приложение № 5;

9.Технически предложения за обособени позиции № 1, № 2 и № 3 - Приложения № 6.1, № 6.2 и № 6.3;

10.Ценови предложения за обособени позиции № 1, № 2 и № 3 - Приложения № 7.1, № 7.2 и № 7.3;

Образци при сключване на договор

11.Образец на декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС) – Приложение № 8;

12.Образец на декларация по чл. 59, ал.1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари – Приложение № 9;


14.05.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

01.06.2020 г.

„Решение № 23/01.06.2020 г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител по всяка една от обособените позиции на обществената поръчка, Доклад и протоколи от работата на комисията

24.07.2020 г.

“Обявлениезавъзложенапоръчка – комуналниуслуги, изпратенозапубликуване в РОП на АОП и ОВ на ЕС на 24.07.2020г.”

„Договор №184/10.07.2020г.”