9075371 „Доставка на консумативи за офис техника за нуждите на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период”. Информация за обявата е публикувана с посочения ID номер в Портала за обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки на 26.04.2018 г.

26.04.2018 • Събиране на оферти с обява или покана до определени лица


Информация за Обявата

Обява за обществена поръчка

Приложения към Обявата:


Приложение № 1- Спецификация за доставка на консумативи за офис техника за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период           
Приложение № 2 -Данни за участника
Приложение № 3 - Образец на Техническо предложение
Приложение № 4 - Образец на Ценово предложение
Приложение № 5 - Проект на Договор
Приложение № 6 - Списък на доставките по чл. 64, ал.1, т. 2 от ЗОП, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване офертата, включително стойностите, датите и получателите
Приложение № 7 – Образец на Декларация по чл.97, ал.5 за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т. 1,2 и 7 от ЗОП;
Приложение № 8 – Образец на Декларация по чл.97, ал.5 за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП;
Приложение № 9 - Образец на Декларация по закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;
Приложение № 10- Образец на Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП.

03.05.2018 г.

”Разяснение №03-10-106/03.05.2018г.”

16.05.2018 г.

Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП, утвърден от Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД на 16.05.2018г.

08.06.2018 г.

Договор №120/07.06.2018 год.

18.06.2019г.

​Информация за приключил договор № 120/07.06.2018г.