9089654 ”Доставка на консумативи за офис техника за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период“. Обявата е публикувана с посочения номер в регистъра „Информация за обяви” към АОП на 26.06.2019 г.

26.06.2019 • Събиране на оферти с обява или покана до определени лица


  Информация за Обявата:

  http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9089654

  

Обява за обществена поръчка - /pdf/

Приложения към обявата:

Приложение № 1 – Техническа спецификация за доказване на възможностите на участниците, за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Доставка на консумативи за офис техника за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за    едногодишен период;

Приложение № 2 Данни за участника;

Приложение № 3 Образец на Техническо предложение;

Приложение № 4 Образец на Ценово предложение;

Приложение № 5 Проект на договор;

Приложение № 6 Декларация за съответствие с критериите за подбор;

Приложение № 7 Образец на Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за липса на         обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки;

Приложение № 8 Образец на Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6 от Закона за обществените поръчки;

Приложение № 9 Образец на Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от  тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС);

Приложение № 10 Образец на Декларация по чл. 65, ал. 3 от ЗОП;

Приложение № 11 и 11а Образец на Декларации по чл. 66, ал. 1 от ЗОП;

Приложение № 12 Образец на Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от Закона за обществените поръчки;

Приложение № 13 Образец на Декларация относно обстоятелствата по чл. 69 от Закона противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

01.07.2019 г.

Разяснения с изх. № 03-10-87/01.07.19 г.

30.07.2019 г. 

Протокол по чл. 192, ал. 4 от ЗОП, утвърден от Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД на 26.07.2019 г. 

29.08.2019 г. 

Договор № 158/26.08.2019 г.