9081490 „Доставка на контакти за превключвателя на степените тип TPPL VI, за електрически локомотиви серия 43, 44 и 45”. Обявата е публикувана с посочения номер в регистъра „Информация за обяви” към АОП на 04.10.2018 г.

04.10.2018 • Събиране на оферти с обява или покана до определени лица


04.10.2018 г.

Информация за Обявата

Обява за обществена поръчка

Приложениея:

Приложение № 1 - Технически изисквания и Техническа спецификация за „Доставка на контакти за превключвателя на степените тип TPPL VI, за електрически локомотиви серия 43, 44 и 45”;

Приложение № 2 – Данни за участника;

Приложение № 3 - Образец на техническо предложение;

Приложение № 4 - Образец на ценово предложение;

Приложение № 5 -  Проект на договор;

Приложение №6 - Списък на доставките по чл. 64, ал.1, т. 2 от ЗОП, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване офертата, включително стойностите, датите и получателите;

Приложение № 7 - Образец на декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП;

Приложение № 8- Образец на декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.З - 5 от ЗОП;

Приложение № 9 - Образец на декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

Приложение № 10 - Образец на декларация по чл.66, ал. 1 от ЗОП;

11.10.2018

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти с ID 9081806

25.10.2018 г.

Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП, утвърден от Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД на 25.10.2018г.

22.11.2018г.

Договор № 300 /16.11.18г. 

25.07.2019г.

Информация за приключил договор