№ 01605-2020-0024 „Доставка на лабораторна апаратура и средства за измерване” за химическите лаборатории в „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”, разделена на 3 /три/ обособени позиции. Процедура публично състезание по ЗОП, открита с Решение №29/14.04.2020 г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 14.04.2020г.

14.04.2020 • Процедури по ЗОП

Прогнозна стойност:
101 876.00 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти:
04.05.2020 г.,16:45 часа

14.04.2020 г.

Решение №29/14.04.2020 г. за откриване на процедурата

Обявление за поръчка – комунални услуги

Условия за участие в процедура публично състезание по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертатаи указания за подготовка на офертата

Техническа спецификация за обособена позиция №1 – „За апаратура за автоматично потенциометрично титруване”;

Техническа спецификация за обособена позиция №2 – „За апаратура за определяне на пламна температура за горива и масла”;

Техническа спецификация за обособена позиция №3 – „За сушилня и за апаратура за измерване на маса”;

Проект на договор.

Образци на документи:

Приложение №1 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид

Приложения № 2.1 - №2.3 – Образци на „Техническо предложение” по обособени позиции от №1 до №3;

Приложения № 3.1 - №3.3 – Образци на „Ценово предложение” по обособени позиции от №1 до №3;

Приложение № 4 - Образец на декларация по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

Приложение № 5 - Образец на декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

21.04.2020 г.

Разяснения изх. № 35-00-260/21.04.2020 г.

23.04.2020 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация №5/23.04.2020г.

Променени документи от документацията за участие:

Приложения № 2.1 - № 2.3 – Образци на „Техническо предложение” по обособени позиции от № 1 до № 3;

11.06.2020 г.

Протокол №1/05.05.2020 г.