Доставка на лагери за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД за едногодишен период”, открита процедура по ЗОП, открита с решение № 6/08.02.2016 г. на управителя на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД. Решението и Обявлението са с уникален номер 01605-2016-0005 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувани на сайта им с дата: 08.02.2016 г.

08.02.2016 • Процедури по ЗОП


Решение № 6/08.02.2016 г. за откриване на процедурата

Обявление за обществена поръчка

Технически изисквания за доставка на лагери за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период

Техническа спецификация за доставка на буксови лагери за пътнически и товарни вагони ТО-ТС-03.01.01.03-2014/01

Спецификация за доставка на лагери за дизелови и електрически локомотиви, електрически мотрисни влакове (ЕМВ), дизелови мотрисни влакове (ДМВ), пътнически вагони и с общо предназначение за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период

Документация за участие

12.05.2016 г.

Протокол №1 от 22.03.2016 г.

Протокол №2 от 04.05.2016 г.

21.06.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

22.07.2016 г.

„Протокол по чл.72 във връзка с чл.68 и сл. от ЗОП”

„Решение № 18/22.07.2016 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител, за обособена позиция №2.

Решение № 15/22.07.2016 г.  на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на процедурата за обособена позиция №3

 Решение № 16/22.07.2016 г.  на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на процедурата за обособени позиции №1, 4, 5 и 6

25.08.2016 г.

Договор №183/18.08.2016 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

19.01.2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР