С Решение № 30/05.09.2017 г. на Управителя на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД е открита процедура (открита процедура по реда на чл. 133 от ЗОП), с предмет: „Доставка на лагери за ПЖПС, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период, делима на 13 /тринадесет/ обособени позиции”. Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) е УНП №: 01605-2017-0023.

07.09.2017 • Процедури по ЗОП


Решение № 30/05.09.2017 г., с ID № 803856 в РОП на АОП;

Обявление за обществената поръчка- кумунални услуги, публикувано в РОП на АОП с ID № 803859 и № в ОВЕС: 2017/S 171-351143 от дата 07.09.2017 г.

Документация за участие:

  1. Указания за участие;
  2. „Техническа спецификация за доставка на буксови лагери за пътнически и товарни вагони – ТО-ТС-03.01.01.03-2014/01- Приложение № 1;
  3. Техническа спецификация за доставка на лагери за ПЖПС, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период”- Приложение №2;
  4. Технически изисквания за доставка на лагери за ПЖПС, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период”- Приложение №3;
  5. Партидна спецификация за доставка на лагери за ПЖПС, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период- Приложение 4;
  6. Методика за определяне на комплексна оценка на офертите на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лагери за ПЖПС, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период”, делима на 13 обособени позиции- отнасяща се само за обособени позиции №№ 2, 5, 8, 9, 12 и 13 вкл. – Приложение № А
  7. Образци на документи.

23.03.2018 г.

Протокол № 1 от дейността на Комисията, съставен на 22.03.2018 г.

 19.06.2018 г.

Съобщение на основание  чл.57, ал.3 от ППЗОП

 02.07.2018 г.

Доклад по чл. 103, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл. 60 от ППЗОП, с приложени към него Протоколи от работата на Комисията.

Решение № 19/02.07.2018 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител по обособени позиции на обществената поръчка.

Решение № 4/02.07.2018 г. за прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка по обособени позиции

19.07.2018 г.

 Обявление за възложена поръчка – комунални услуги, за прекратяване на обществената поръчка по обособени позиции №№ 4, 5, 8, 10 и 12, изпратено за публикуване в РОП на АОП и ОВЕС на дата 18.07.2018 г.

20.07.2018 г.

Решение № 7/20.07.2018 г. за изменение на влязло в сила. Решение № 19/02.07.2018. за класиране на участниците и определяне на изпълнител по обособени позиции на обществената поръчка.

08.08.2018 г.

Решение № 24/08.08.2018 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител по обособени позиции № 11 и № 13 на обществената поръчка.

Решение № 6/08.08.2018 г. за прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка по обособена позиция № 9.

16.08.2018 г.

„Решение №7/16.08.2018 г. за прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка по обособена позиция № 3”

27.08.2018 г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги, за прекратяване на обществената поръчка по обособена позиция №9

05.09.2018 г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги, за прекратяване на обществената поръчка по обособена позиция №3

01.10.2018 г.

„Обявление за възложена поръчка – комунални услуги, изпратено за публикуване в РОП на АОП и ОВЕС на дата 28.09.2018 г.”

„Договор №218/03.09.2018 г., за обособени позиции №1, №2, №6, №7, №11 и №13”

25.03.2019г.

Информация за приключил договор.