БДЖ- Пътнически превози" ЕООД, гр. София, ул."Иван Вазов" № 3, ЕИК 175405647, отправя покана за участие в обществена поръчка съгласно глава осем "а" от ЗОП с предмет: "Доставка на ленти за скоростомери, тип RT, система "HASLER"", публичната покана е публикувана под номер 9042081 в Регистъра за публични покани към АОП на 25.05.15 г. Договор №141/01.09.2015 г.

25.05.2015 • Публични покани


Публична покана

Приложения към публичната покана:

Приложение №1 -Технически изисквания към регистрираща лента за скоростомер тип „HASLER”,ПП_ПЛС851/14

Приложение №2 - Административни данни за участника

Приложение №3 - Образец на техническо предложение

Приложение №4 - Образец на ценова оферта

Приложение №5 - Проект на договор

Приложение №6 - Декларация по чл. 47, ал.1 от ЗОП

Приложение №7 - Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП

Приложение №8 - Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

06.08.2015 г.

Протокол №3 по чл. 101г, ал. 4 от ЗОП,  утвърден на 06.08.2015 г.

01.09.2015 г.

Договор №141/01.09.2015 г.

16.03.2016г.

Информация за датата и основанието за приключване или прекратяване на договор за обществена поръчка

Информация за датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранцията за изпълнение на договор за обществена поръчка