№ 01605-2020-0008 „Доставка на лични предпазни средства за персонала на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД” за едногодишен период”. Обществената поръчка е делима на 4/четири/ обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - „Работни ръкавици с пет пръста”; Обособена позиция № 2 - „ЛПС за защита от студ и влага”; Обособена позиция № 3 - „ЛПС за защита на главата”; Обособена позиция № 4 - „ЛПС за защита на дихателните пътища”.

28.01.2020 • Процедури по ЗОП

Прогнозна стойност:
87 911,93 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти:
18.02.2020г.

Публично състезание по ЗОП, открита с Решение № 9/28.01.2020 г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 28.01.2020 г.

28.01.2020г.

1. Решение за откриване на процедурата № 9/28.01.20 г.;

2. Обявление комунални услуги;

3. Условия за участие в процедура публично състезание по реда на ЗОП и указание за подготовка на офертата;

4. Спецификация за доставка на лични предпазни средства за персонала на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД;

5. Технически изисквания на лични предпазни средства за персонала на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД;

6. Проект на договор;

7. Методика за определяне на комплексна оценка на офертите за Обособена позиция № 1;

Приложения образци:

1.Приложение № 1 - ЕЕДОП в електронен вид;

2. Приложение № 2.1 - образец на Техническо предложение за Обособена позиция № 1;

3. Приложение № 2.2 - образец на Техническо предложение за Обособени позиции № 2,3,4;

4. Приложение № 3 - образци на Ценово предложение за Обособени позиции № 1,2,3,4.

Съобщение на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП,публикувано на 11.03.20 г.

29.04.2020г.

1.Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждане,оценка и класиране, публикуван на 29.04.20г.

2. Решение №19/29.04.20г. на Управителя и Прокуриста на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД за класиране и избор на изпълнител, публикувано на 29.04.20г.

09.06.2020 г.

1.Обявление за възложена поръчка-комунални услуги, изпратено за публикуване в РОП на АОП на дата 09.06.2020г.

2. Договор № 151/03.06.20 г., публикуван на 09.06.20 г.