Доставка на машини и съоръжения за оборудване на станциите за техническо обслужване /ТО/ и презареждане на пожарогасителни средства /ПГС/”. Публичната покана е публикувана под номер 9046942 в Регистъра за публични покани към АОП на 21.10.2015 год.

21.10.2015 • Публични покани


Публична покана

 Приложения към публичната покана:

Приложение № 1 -Техническа спецификация за доставка;
Приложение №2 - Данни за участника;
Приложение №3- Образец на техническо предложение;
Приложение №4.1-4.2 - Образец на ценови оферти;
Приложение №5 - Проект на договор;
Приложение №6- Образец на декларация по закона за икономическите и финансови отношения с дружествата,регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,свързаните с тях лица и техните действителни собственици;

18.11.2015г. 

Протокол №2 по чл.101 г., ал.4 от ЗОП утвърден на 18.11.2015г.

15.12.2015г.

„Договор №219/14.12.2015 год. за обособени позиции №1 и №2”

11.02.2016

Информация за датата и основанието за приключване или прекратяване на договор за обществена поръчка

Информация за датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранцията за изпълнение на договор за обществена поръчка