№ 01605-2018-0016 „Доставка на масла и смазки за нуждите на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД за тригодишен период”. Процедура на договаряне без предварителна покана за участие по ЗОП, открита с Решение № 28/30.10.2018 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 30.10.2018 г.

30.10.2018 • Процедури по ЗОП