Доставка на масла и смазки за нуждите на поделенията на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД” за тригодишен период. и с уникален № 01605-2015-0022 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувана на сайта им на 20.10.2015г

21.10.2015 • Процедури по ЗОП


http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=693145&newver=2

Документация, съдържаща:

1.Спецификация № 1/20.10.2015г.;

2.Проект на договор;

3.Приложение №1 – Спецификация за доставка на масла и смазки за тригодишен период;

4.Приложение № 2.1 ÷ 2.17;

5.Приложение № 3 – Справка за необходимите количества масла и смазки за тригодишен период за поделенията на „ БДЖ-Пътнически превози ”ЕООД;

6. Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП

Договори

3.09.2018 г.

Обявление за изменение на договор № 601/ 27.11.2015 г.

12.04.2019

Информация за приключил договор

12.04.2019

Информация за приключил договор

28.01.2020 г.

Приложение № 9 на приключил договор

30.01.2020 г.

Приложение № 9 на приключил договор № 601/27.11.2015 г. на "ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ" ЕАД, с дата 30.01.2020 г.

30.01.2020 г.

Приложение № 9 на приключил договор № 583/20.11.2015 г. на "ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ" ЕАД