№ 01605-2018-0005 „Доставка на моноблокови колела и спирачни дискове WK 550 G за моторна талига и комплект спирачни дискове R 610 S със скрепителни елементи за „Якобс” талига на дизелови мотрисни влакове (ДМВ), серия 10, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”, открита с Решение №7/22.03.2018 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 26.03.2018г.

26.03.2018 • Процедури по ЗОП


„Решение №7/22.03.2018 г. за откриване на процедурата”

„Обявление за поръчка – комунални услуги”
 

Документация за участие:

„Условия за участие в открита процедура по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата”

Технически условия за доставка на моноблокови колела от валцована нелегиранастомана за колооси за дизелови мотриси DESIRO CLASSIC, серия 10 на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, всъответствие с изискванията на стандарт БДС EN 13262:2004+А2:2011 или еквивалент;

Технически изисквания за доставка наспирачни дискове WK 550 G за моторна талига и комплекти спирачни дискове R 610 S със скрепителни елементи за „Якобс” талига на ДМВ, серия 10”, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД;

„Проект на договор за обособена позиция №1”  
„Проект на договор за обособена позиция №2”

„Образци на документи”

30.30.03.2018 г.
Разяснение №34-00-114/30.03.2018г.

02.04.2018 г.
1.Съобщение за предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид – еЕЕДОП.

2.Образец на еЕЕДОП.

16.05.2018 г.

Протокол №1 от 02.05.2018г.

11.06.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

21.06.2018 г.

Доклад на Комисията по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП  

Решение №17/21.06.2018г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител по обособени позиции

13.09.2018 г.

1.”Договор № 201/15.08.2018г. за обособена позиция №1”

2.„Обявление за възложена поръчка – комунални услуги, за възлагане на обществената поръчка за обособена позиция  №1”  

14.11.2018 г.

Протокол №1 от 09.11.2018г.

25.01.2019 г.

Доклад на Комисията по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП 

Решение №3/25.01.2019г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител по обособена позиция №2

19.02.2019 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР

18.03.2019 г.

1.”Договор №35/12.03.2019г. за обособена позиция №2”

2.„Обявление за възложена поръчка – комунални услуги”, изпратено за публикуване в РОП на АОП и ОВЕС на дата 15.03.2019г. 

21.05.2019 г.

Информация за приключен договор № 35/12.03.2019 г. с  ТРАНСИМПЕКС ТРЕЙДИНГ ООД