№ 01605-2018-0017„Доставка на моноблокови колела и спирачни дискове за електрически мотрисни влакове, серия 30 и 31, доставка на необработени бандажи от валцувана нелегирана стомана за колооси на ТПС, и доставка на профилна стомана за осигурителни пръстени на бандажи”. Обществената поръчка е разделена на 8/осем/ обособени позиции, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 05.11.2018 г.

05.11.2018 • Процедури по ЗОП


    1. Решение за откриване на процедурата № 31/02.11.2018 г.

                                                                 

    2. Обявление за поръчка – комунални услуги.

06.11.2018 г

             Условия за участие в открита процедура по реда на  ЗОП и указания за подготовка на офертата;

              Технически изисквания и спецификация за „Доставка на моноблокови колела и спирачни дискове за електрически мотрисни влакове, серия 30 и 31, доставка на необработени бандажи от валцувана нелегирана стомана за колооси на ТПС, и доставка на профилна стомана за осигурителни пръстени на бандажи”;

             „Технически условия за доставка на моноблокови колела от валцована нелегирана стомана  за колооси за електрически мотрисни влакове, БДЖ серия 30/31”, в съответствие с изискванията на БДС EN 13262:2004 +А2:2011, съгласно ППП_ПЛС 802-1812, издание, януари 2012 г.;

             „Технически условия за доставка на необработени бандажи от валцувана нелегирана стомана за колооси на тягов подвижен състав (ТПС)”, в съответствие с изискванията на UIC 810 -1 и UIC 810 – 2, съгласно ППП_ПЛС 810-1/12, изд. Ноември 2012 г. ;

               Тeхническа спецификация за доставка на профилна стомана за бандажни осигурителни пръстени на ТПС на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, съгласно ППП_ПЛС 801- 3/14, издание, Април 2014 г.;

               Проект на договор за обособена позиция №1;

               Проект на договор за обособена позиция №2;

               Проект на договор за обособена позиция №3, 4, 5, 6 и 7;

               Проект на договор за обособена позиция №8;

ПРИЛОЖЕНИЯ – ОБРАЗЦИ:

Образец - Приложение №1 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ -  за преглед и за компютърна обработка;

Образци на документи от Приложение №2.1 до Приложение №4

19.12.2018г.

Съобщение

16.01.2019г.

1.  „Доклад на комисията по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП”              

2. „Решение №1/16.01.2019 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител  по обособени позиции на обществената поръчка” 

3. Решение №2/16.01.2019 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка по обособени позиции” 

31.01.2019 г. 

„Обявление за възложена поръчка – комунални услуги, прекратяване на обществената поръчка за обособени позиции №2 - „Доставка на 240 бр. спирачни дискове, комплект леви и десни, за електрически мотрисни влакове серия 30 и 31” и  №8 - „Доставка на 6 000 кг. стомана профилна за осигурителни пръстени за бандажи”

11.03.19 г.

Договор № 18/15.02.2019 г.

Договор № 19/18.02.2019 г.

Договор № 29/06.03.2019 г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги, възлагане  на обществената поръчка за обособени позиции № №1, 3, 4, 5, 6 и 7 изпратено за публикуване до Службата за публикации на Европейския съюз на дата 08.03.2019 г.

22.05.2019г.

Информация за приключил договор

31.05.2019г.

Информация за приключил договор

12.12.2019 г.

Информация за приключил договор №19/18.02.2019 г.